Meedoen als garage?
Meld u hier aan.
Zoek een garage met reparatiekorting
bij u in de buurt

Algemene Voorwaarden voor Gebruikers

Reparatiekorting NL. hanteert de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website Reparatiekorting nl. bevestigt de gebruiker kennis te hebben genomen van de voorwaarden en met de toepasselijkheid daarvan in te stemmen.

 

Artikel 1    Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

1.2 Dienst: de dienstverlening zoals deze door Reparatiekorting NL. wordt aangeboden via de Website uitsluitend inhoudende het bieden van een platform om gebruikers, reparateurs en of andere belanghebbenden met elkaar te verbinden.

Reparatiekorting NL.: de C.V. gevestigd te Voorschoten KvK nummer: 62982923

1.3 Website: de website www.Reparatiekorting.nl.

1.4 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website.

1.5  Reparateur: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever

 

Artikel 2 Algemeen

2.0   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening tussen gebruikers en Reparatiekorting.nl

2.1 Reparatiekorting.nl is een volstrekt onafhankelijke onderneming en heeft geen andere rol jegens gebruikers dan het aanbieden van haar internet-platform.

2.2   Reparatiekorting.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, aan te passen of aan te vullen.

2.3 Reparatiekorting.nl heeft de inhoud van website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud van de website kunnen geen op enkele wijze rechten worden ontleend.

2.4 Reparatiekorting.nl behoudt zich het recht voor de vorm en functionaliteiten van de website steeds te wijzigen, te beperken of tijdelijk dan wel definitief te beëindigen.

2.5   Indien en voor zover afzonderlijke bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

2.6  Indien een (potentiele) gebruiker of een gebruiker niet akkoord gaat met één of meerdere onderdelen van deze voorwaarden, dan dient hij of zij geen gebruik te maken van de website .

Door acceptatie van deze voorwaarden en of gebruik van de Website, accepteert de gebruiker eveneens het door Reparatiekorting.nl gehanteerde privacy- en cookiebeleid.

2.7 Alle intellectuele eigendomsrechten op de website van Reparatiekorting.nl en de daarin opgenomen informatie, met inbegrip van enige auteursrechten, merkrechten, databankrechten, rechten op handelsnaam,

modelrechten, domeinnamen en enige andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of daarbuiten, berusten zonder uitzondering bij Reparatiekorting .nl

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid:

 3.1 Gebruikers van de website en/of op de daarop aangeboden diensten kunnen op generlei wijze enig recht ontlenen aan de door Reparatiekorting.nl langs deze weg verschafte informatie noch aan of de gevolgen van eventuele via zulke informatie ontstane transacties tussen de gebruiker en met bij Reparatiekorting.nl aangesloten reparateurs.

Enige verantwoordelijkheid ten opzichte van de gebruiker op grond van transacties

met bij Reparatiekorting.nl aangesloten reparateurs ligt rechtsreeks bij de desbetreffende bij Reparatiekorting.nl aangesloten reparateur. Het is de verantwoordelijkheid van

de gebruiker zich te vergewissen van de algemene voorwaarden waaronder de bij Reparatiekorting.nl aangesloten reparateur opereert.

3.2 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Reparatiekorting.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerdenbeleid, waaronder het privacy beleid.

 

Artikel 4 Bijzondere bepalingen:

4.0. Ter verkrijging van de met Gebruiker overeengekomen Cashback/korting op de uitgevoerde reparatie is Gebruiker verplicht de reparatiefactuur via de Website binnen 8 weken na factuurdatum te uploaden.

4.1. De feitelijke betaling van de korting door Reparatiekorting.nl. aan Gebruiker vindt plaats binnen een termijn van 6 weken na upload van de reparatiefactuur.