Meedoen als garage?
Meld u hier aan.
Zoek een garage met reparatiekorting
bij u in de buurt

Algemene Voorwaarden voor Reparateurs

Reparatiekorting NL. hanteert de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website Reparatiekorting nl. bevestigt de gebruiker kennis te hebben genomen van de voorwaarden en met de toepasselijkheid daarvan in te stemmen.

 

Artikel 1 Definities

 1.0  Reparateur: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever

1.1 Profielpagina: de Profielpagina is een pagina op de Website met een overzicht van het bedrijfsprofiel, contactgegevens, referenties.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Reparatiekorting.nl is een volstrekt onafhankelijke onderneming en heeft geen andere rol jegens reparateurs dan het aanbieden van haar internet-platform.

2.2 Een Reparateur kan zijn een zakelijke dan wel een administratieve abonnee.

2.3 Reparatiekorting.nl beheert de lijst van aangesloten reparateurs en past deze mede op grond van door de reparateurs via e-mail aangeleverde informatie binnen maximaal 48 uren na ontvangst aan.

2.4 Zolang de wijziging nog niet is gerealiseerd, maakt Gebruiker aanspraak op de door Reparateur eerder opgegeven en op de Website omschreven aanbieding.

2.5 Reparatiekorting.nl behoudt zich het recht voor de vorm en functionaliteiten van de website steeds te wijzigen, te beperken of tijdelijk dan wel definitief te beëindigen.

2.6  Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Reparatiekorting n.l. en de Reparateur zijn overeengekomen.

2.7  Reparatiekorting.nl wijst in het kader van haar dienstverlening uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Reparateur van de hand.

2.8  Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Reparateur en Reparatiekorting.nl wordt de Reparateur geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.9 Alle intellectuele eigendomsrechten op de website van Reparatiekorting.nl en de daarin opgenomen informatie, met inbegrip van enige auteursrechten, merkrechten, databankrechten, rechten op handelsnaam, modelrechten, domeinnamen en enige andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of daarbuiten, berusten zonder uitzondering bij Reparatiekorting .nl

 

Artikel 3 Tarieven – betalingen – overeenkomst

3.0  De door Reparatiekorting.nl vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.

De toepasselijke tarieven zullen separaat aan de zakelijke e.o. administratieve abonnee worden bevestigd.

3.1 Reparatiekorting.nl is gerechtigd een bedrag (exclusief BTW) bij Reparateur in rekening te brengen voor de schadereparatieopdracht die door gebruikmaking van de Website tot stand is gekomen.

Het bedrag zal een percentage betreffen van het bedrag (exclusief BTW) dat Reparateur met Opdrachtgever (lees: gebruiker) is overeengekomen wat betreft de Reparatieopdracht, althans het bedrag (exclusief BTW) waarvoor Reparateur de Reparatieopdracht heeft uitgevoerd. Reparatiekorting.nl zal het verschuldigde bedrag aan Reparateur factureren, nadat de gebruiker een afschrift van de reparatienota binnen de maximale termijn van 8 weken heeft ge-upload op de voor hem daartoe aangegeven wijze binnen de website.

3.2 Reparateur maakt de verschuldigde kosten binnen 14 dagen na factuurdatum over aan Reparatiekorting.nl

3.3 Het is reparateur niet toegestaan om de gebruiker toekomende cashback op enigerlei wijze rechtstreeks met gebruiker te verrekenen.

3.4 Reparatiekorting.nl is gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in.

De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website danwel op specifiek overeengekomen communicatie wijze.

3.5 Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.

3.6 De Overeenkomst tussen Reparatiekorting.nl en Reparateur, geldt voor de duur van één jaar, en zal telkens worden verlengd met één jaar. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Reparatiekorting.nl en Reparateur hebben de mogelijkheid de Overeenkomst ook tussentijds te beëindigen, waarbij een opzegtermijn geldt van 1 (één) maand, waarbij schriftelijk kan worden opgezegd tegen het einde van de dan geldende kalendermaand. Er vindt geen restitutie plaats van een abonnementsvergoeding, terwijl overeengekomen fee’s aan Reparatiekorting.nl voor inmiddels gestarte transacties tussen reparateurs en gebruikers onverminderd verschuldigd blijven.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Gebruikers van de website en/of de daarop aangeboden diensten kunnen op generlei wijze

enig recht ontlenen aan de door Reparatiekorting.nl langs deze weg verschafte informatie noch aan of de gevolgen van eventuele via zulke informatie ontstane transacties tussen de gebruiker en met bij Reparatiekorting.nl aangesloten reparateurs.

Enige verantwoordelijkheid ten opzichte van de reparateur op grond van transacties

die via Reparatiekorting.nl tot stand zijn gekomen, ligt rechtsreeks bij de desbetreffende bij Reparatiekorting.nl aangesloten reparateur

4.2 Indien en voor zover Reparatiekorting.nl rechtens jegens reparateur aansprakelijkheid toekomt, kan de aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding (exclusief BTW) voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 200,-.